Get Adobe Flash player
Home O dalmatinskom psu Povijest dalmatinskog psa

postheadericon Povijest dalmatinskog psa

Dalmatinski pas - Canis dalmaticus-najpoznatija je hrvatska autohtona pasmina pasa u svijetu. Oduvijek je poznato da su nazivi pojedinih pasmina davani po pokrajinama gdje su pasmine uzgojene i/ili uzgajane, ili po narodima, a manje po pojedincima koji su ih prvi uzgojili, uzgajali ili du'e vrijeme posjedovali. Tako je i dalmatinski pas dobio ime po pokrajini Dalmaciji, odnosno po narodu Dalmati. Dalmatinskog psa nazivali su razli?itim imenima, tj. prema tome gdje se zadravao i kuda je prolazio u društvu odre?enog naroda: egipatski, turski, indijski ili bengalski, španjolski, francucki ili galski,talijanski, harlekinski, mali danski pas, dubrova?ki goni, dalmatinski pti?ar, itd.


Slike psa koji sli?i dalmatinskom psu na?ene su u grobnicama egipatskih faraona, ali je taj pas više sli?io hrtu nego goni?u. Iz Egipta se taj pas proširio preko Male Azije i Gr?ke u rimsku Dalmaciju gdje gaje narod Dalmati oblikovao za svrhu koja im je bila potrebna. Tako je pas poprimio izgled goni?a sitne divlja?i, sluio je kao pas ?uvar, a prilagodba bijele boje sa crnim i jetreno sme?im to?kama ostala je stabilnom zbog potrebe uklapanja u okoliš, jer se pas ?ini nezamjetljivim u sjeni liš?a na bijelom kamenu. Zbog njegovih radnih sposobnosti kao ?uvara i psa goni?a i pti?ara, još su ga Kelti preko Francuske proširili dalje do Engleske. Najviše su ga proširili dubrova?ki pomorci, koji su izme?u 1274. do 1806. imali preko 50 konzulata pa ?ak i u Indiji, a kojima je dalmatinski pas bio predmetom trgovine, razmjene i poklona zbog svoje posebne ljepote i radnih sposobnosti. Prema tadašnjim društvenim prilikama visoko-dostojanstvenici su ih uzgajali a kako su zbog obaveza slubovali i na podru?ju Slavonije i tamo su ga proširili. Tako je ve? 1374. biskup Petar Horvat zabiljeio opis pasa koji su obilovali u Hrvatskoj, a medu njima i opis dalmatinskog psa: "visok 4-5 pedlja, bijele kratke dlake sa okrugljastim mrljama po tijelu promjera 1-2 prsta crne, rje?e i sme?e boje: Iz tog doba (1360) u kapelici Santa Maria Novella u Firenzi nalazi se na freski lik dalmatinskog psa, a kojeg je Dominikanski red u Italiji zvao Boji pas - Domini Canes. Godine 1719. ?akova?ki biskup, Petar Baki? citira biskupa Petra Horvata, a 1737. Andreas Keczek- maty, upravitelj tako?er piše o tim psima. U 16. st. ?akova?ka biskupija je imala uzgoj od oko 400 umati?enih dalmatinskih pasa koji su uzgajani za pratioce konjanika, gdje su uz biskupa Jurja Palinu sudjelovali u bici na Moha?kom polju. S obzirom da su Turci postigli pobjedu, odveli su sa sobom i dalmatinske pse. U 18. st. na podru?ju Dalmacije u franjeva?kom samostanu u Zaostrogu (oko 1750) nepoznati autor naslikao je Posljednju ve?eru sa likom lijepog dalmatinskog psa. U Dalmaciji su dalmatinski psi tako?er sluili kao ?uvari na granici prema Turskoj Bosni, da bi kasnije bili pratioci Senjskih uskoka i Morlaka. (S obzirom na svoju široku mogu?nost primjene u radu, dalmatinski pasje u Engleskoj dobio i naziv pas za ko?ije - coach dog jer je uporno tr?ao ispod kola ili uz jaha?e. Ta njegova sklonost tr?anju neposredno iza konjskih kopita istraivana je i 1940, na Harvard Univer-sity i utvr?ena kao nasljedna osobina te pasmine.) U 19. st. kod nas slavonsko i dalamatinsko plemstvo koristi lik dalmatinskog psa za obiteljske grbove: Menis von Salvaner, De Jaconga, Ascanio Guadagna, itd. Zbog stabilnog karaktera i sr?anosti dalmatinske pse koristila je za prijenos pošte i osobnog snabdijevanja vojnika 89. Division US Army u II Svjetskom ratu. U Americi je taj pas zbog istih karakteristika bio i pratilac vatrogasnih kola, a u novije vrijeme u Njema?koj ga zbog oštrine njuha i upornosti traenja koriste i za spašavanje ljudi iz ruševina poslije potresa. Njegov oštar nos kvalificirao ga je kao vrsnog goni?a i pti?ara. Zbog sve ve?eg korištenja, dubrova?ki Boo Banac iz Cavtata uvozi dalmatinske pse iz Engleske koja ga je postavila kao pasminu i unaprijedila njegov izgled.


Tako ve? u Hrvatskoj opisi dalmatinskih pasa datiraju iz 14. st. oni sve do 19. st. Su standardizirani kao pasmina. Thomas Bewick u "History of Quadrupeds" (1791) liku i opis daje ime dalmatinski pas -matian - toj pasmini. (Vero Shaw u "The ik of the Dog" (1882) daje neslubeni s i numeri?ki standard dalmatinskog psa aglašava da je Dalmacija njegova movina. U knjizi "Dogs of British Is-ids" (1886) J. H. Walsh uklju?uje opis Imatinskog psa i numeri?ki standard. Taj mdard i opis su uklju?eni u slubeni stan-urd te pasmine 1890. kada je osnovan i prvi pasminski klub i to u Englaskoj. U Americi je prvi pasminski klub osnovan 1905, a u Njema koj 1920. godine. Bivša Jugoslavija ve 1948. godine predlae Me?unarodnoj kinološkoj federaciji - FC1 - standard i najavu za autohtonu pasminu dalmatinski goni? pod nazivom dalmatinac, a koji standard je tek 1955. godine prihva?en pod nazivom dalamatinac - FCI 153. Nekorištenje dalmatinskog psa u lovu rezultiralo da na traenje bivše Jugoslavije odlukom FCl-a po kojoj se ta pasmina prebacila u rodovnu knjigu nelovnih pasa IX (psi za pratnju i društva) - podskupinu VII. Da je dalmatinski pas kinološki interesantan pokazuje i donošenje novih numeri?kih vrijednosti za pasminu i novih standarda koji pokazuju da se u Evropi i Americi bave tom pasminom, ime zemlje porijekla mijenja se u Centralno Mediteransko podru?je a patronat preuzima FCI. Aktivnoš?u Kluba u 1993.godini organiziran je posjet presjednika komisije za standarde FCl-a zbog utvr?ivanja autohtonosti dalmatinskog psa i priznavanja Republike Hrvatske, odnosno Dalmacije za zemlju porijekla. To je uslijedilo 13.12.1993. ali je patronat ostao Me?unarodnoj kinološkoj federaciji - FCI, koja je u rujnu 1994. potvrdila takav standard za dalmatinskog psa. HKPDP "Dalmatinac" je u znak zahvalnosti Ratimiru Orbanu orgnizirao 1994. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu izlobu "1. Memorijal Ratimir Orban" Izlobu autohtonih pasmina pasa sa dodjelom CAC kandidature.

izvor: dr.sc. ?ur?ica Stubi?an, Veterinar 39, 1996. 

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?