Get Adobe Flash player
Home O klubu ?lanstvo u klubu

postheadericon ?LANSTVO U KLUBU - PRAVA I OBVEZE

?lanak 12.

?lanom Kluba moe postati dravljani Republike Hrvatske, koji prihvati Statut i koji eli raditi na ostvarenju ciljeva Kluba.

?lanak 13.

?lanovi Kluba mogu bili:

a) redoviti.

b) podupiruju?i

c) po?asni

Redoviti ?lanovi mogu bili dravljani Republike Hrvatske koji se aktivno uklju?uju u djelatnost Kluba i koji redovito pla?a ?lanarinu.

Podupiru?i ?lan je onaj koji pomae djelatnost Kluba svojim donacijama.

Po?asni ?lan moe postati dravljanin Republike Hrvatske i stranci koji su iznimno zasluni za razvoj pasmine i djelatnost Kluba. Izabire ga Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora.

?lanak 14.

Nove ?lanove prima Izvršni odbor na temelju ispunjene i potpisane pristupnice te pla?ene ?lanarine za teku?u godinu.

?lanstvo u Klubu se dokazuje iskaznicom Kluba.

Ako je više ?lanova iste obitelji u ?lanstvu Kluba, obveze tih ?lanova se reguliraju odlukom Izvršnog odbora.

?lanak 15,

Obveze ?lana Kluba su:

• provo?enje odluka i stavova Kluba i HKS-a usmjerene na unapre?enje kinologije i rada Kluba.

pridravanje odredbi ovoga Statuta i drugih slubenih dokumenata Kluba

• sudjelovanje u radu Kluba.

• redovito pla?anje ?lanarine

• ?uvanje ugleda i ?asti Kluba

?lanak 16.

Prava ?lana Kluba su:

• sudjelovanje u radu i priredbama Kluba,

• korištenje mogu?nosti koje prua Klub u u stjecanju kinoloških znanja

• korištenje prostorija, terena, opreme i materijalnih dobara Kluba

• sudjelovanje u radu skupštine Kluba, podnošenjem prijedloga Skupštini i odlu?ivanjem o njima.

• da bira i bude biran u tijela Kluba ako je punoljetan,

• da bude obaviješten o aktivnostima i planovima Kluba te radu tijela Kluba,

• da podnosi prijedloge Izvršnom odboru Kluba.

?lanak 17.

?lanovi Kluba rješavaju sve me?usobne sporove sporazumno. Ako se spor ne moe riješiti dogovorno, o njemu

odlu?uje arbitraa Kluba. ?lanove arbitrae imenuje Izvršni odbor.

?lanak 18.

?lanstvo u Klubu prestaje:

• istupanjem iz ?lanstva

• smr?u ?lana

  • isklju?enjem - ukoliko ?lan Kluba radi u suprotnosti sa Statutom i drugim op?im i posebnim aktima Kluba, isklju?it ?e se iz, ?lanstva. Odluku o isklju?enju donosi IO. Protiv odluke o isklju?enju ?lan ima pravo albe Skupštini kluba. Odluka Skupštine je kona?na. Do odluke Skupštine ?lan je suspendiran od funkcija u tijelima Kluba. Prije prestanka ?lanstva (osim u slu?aju smrti) ?lan je duan ispuniti materijalne i moralne obveze koje je preuzeo za vrijeme ?lanstva.

• nepla?anjem ?lanarine za teku?u godinu do 1.travnja iste - briše se iz Kluba bez posebnog rješenja.

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?