Get Adobe Flash player
Home Zdravlje Epilepsija

postheadericon Epilepsija

Canine epilepsije karakterizira "paše", ili napadajima. Seizures are not always hereditary. Napadaji se nije uvijek nasljedna. Some are the result of exposure to toxins, some are the indication of another underlying disease, and some are the result of injury. Neki su rezultat izloenost toksinima, neki su pokazatelj druge osnovne bolesti, a neke su posljedica ozljede. In most cases, if there is no permanent brain damage, once the dog is treated and cured of the condition, the seizures will stop. U ve?ini slu?ajeva, ako ne postoji trajno ošte?enje mozga, jednom pas se tretira i lije?i stanja, napadaji ?e prestati. When a thorough veterinary examination and testing cannot establish why the dog is having seizures, the seizures are classified as idiopathic epilepsy. Kada temeljit veterinarskog pregleda i ispitivanja ne moe utvrditi zašto pas ima napadaje, napadajima su klasificirani kao idiopatska epilepsija. Idiopathic epilepsy is considered to be genetic. Idiopatska epilepsija Smatra se da je genetski.

Seizures basically are the body's reaction to a sudden, uncontrolled burst of neurologic activity in the brain. Napadaji su u osnovi tjelesnih reakcija na iznenadne, nekontrolirane praska neuroloških aktivnosti u mozgu. All dogs have a seizure threshold at which the neurologic activity in the brain is in a sort of balance. Svi psi imaju konvulzivnog praga na kojem neuroloških aktivnosti u mozgu je u nekoj vrsti ravnotee. When the neurologic activity increases beyond the threshold, due to injury, toxins, disease or genetic predisposition, a seizure occurs. Kada neurološki aktivnost pove?ava iznad praga, zbog ozljede, toksina, bolest ili genetska predispozicija, napad doga?a. Occasionally this activity can be localized in a small area, such as the face or one leg, but usually it affects the entire body. Povremeno ovu aktivnost moe biti lokaliziran u malom prostoru, kao što su lice ili jednu nogu, ali obi?no to utje?e na cijelo tijelo. It's like the brain suddenly sends a repeated message to all muscles in the body to contract. To je kao mozak odjednom šalje poruku da ponavlja sve miši?e u tijelu na ugovor. No two seizures are exactly alike, but can follow a general scenario as follows: Ne postoje dvije napadi su upravo na isti na?in, ali mogu slijediti op?i scenarij kako slijedi:

1

Pas postaje nervozan i uzrujan. Neki psi

?e traiti svoje vlasnike, u potrazi za umirenje, jer oni znaju nešto nije u redu. To se naziva pre-ictal razdoblju.

2

Pas

?e se po?eti tresti. Ona gubi dodir sa svojim okolici, svoje o?i nad glazura, moe se pojaviti slijepe i reagira na glasovne naredbe ili dodir.

3

Drhtanje

?e postati sve tee, pas ?e se ukrutiti i obi?no pada na svojoj strani.

4

Pas

?e se po?eti trzati, veslanja njegove noge. Ponekad zubi su stisnute, ali pas moe salivacija i otvoriti i zatvoriti svoje ?eljusti puta. Ponekad pas izgleda da ne diše. Pas tako?er moe pišati i srati. To se zove ictal pozornicu i obi?no traje manje od dvije minute.

5

Pas obi?no se sada po?inje da se oporavi. On svibanj lupanje srca, ?initi dezorijentirano i ?ini slijepim za vrijeme nakon napadaja. Pas svibanj elite spavati dugo razdoblje nakon napadaja. To se zove post-ictal fazi. To obi?no traje manje od sat vremena, ali moe trajati sve dok do dva dana. Tijekom ove faze je vjerovao da njeno pokušavaju utješiti i smiriti pas ?e se smanjiti duinu i teinu ove faze.

There are many conditions that can occur that resemble a seizure. Postoje mnoge uvjete koji se mogu dogoditi da nalikuju napadaja. A dog can develop an inner ear infection, causing it to hold its head in an odd position and lose coordination and balance. Pas moe razviti infekcije unutarnjeg uha, uzrokuju?i Internet to drati glavu u ak poziciju i izgubiti koordinacije i ravnotee. Dogs with cardiac and respiratory diseases might pant rapidly trying to compensate for lack of oxygen in the blood or can even faint, leaving them very weak, possibly even abruptly falling to the ground. Psi sa sr?ane bolesti dišnog sustava i moe brzo lupanje srca pokušava nadoknaditi nedostatak kisika u krvi ili ?ak mogu onesvijestiti, ostavljaju?i ih vrlo slab, moda ?ak i naglo pada na zemlju. Dogs even experience an odd condition called "reverse sneezing" where they will have a number of noisy, rapid, violent inspirations, during which the chest and abdominal muscles seem to spasmodically contract. Psi ?ak i iskustvo neparnim stanje koje se naziva "obrnuti kihanje", gdje ?e imati niz glasan, brz, nasilni inspiracija, tijekom koje prsa i trbušne miši?e ?ini se da spasmodically ugovora. Dogs, especially young puppies, will also paddle their legs, twitch and vocalize in their sleep. Psi, pogotovo mladi štenci, tako?er ?e veslati nogama, trzati i vokalizirati u snu. The main difference between these conditions and a seizure is the dog's level of consciousness. Glavna razlika izme?u ovih uvjeta i oduzimanja je pas razinu svijesti. During a seizure the dog is unaware of its surroundings and cannot be aroused (as when it is asleep). Tijekom napada pas je nesvjestan okoline i ne moe se uzbu?uju (kao kad se spava).

It is vital to remain calm and be sure the dog is in a safe place where it will not be injured. Vrlo je bitno da ostanu mirni i biti sigurni da je pas na sigurnom mjestu gdje ne?e biti povrije?eni. It is important to time the seizure and watch the dog's actions so that you can give the veterinarian the complete details of the seizure. Vano je na vrijeme napadaja i gledati pas akcije, tako da moete dati veterinar potpune detalje napada. Never put your hands near the mouth of a seizuring dog. Nikad ne stavljajte ruke u blizini uš?a seizuring psa. A seizuring dog will not "swallow its tongue. Seizuring pas ne?e "progutati svoj jezik.

The seizures, themselves, are almost never fatal, but when they occur in clusters the dog may be prone to develop a condition called status epilepticus which is continuous, uncontrollable seizures. Napadajima, sami, gotovo nikada nisu fatalne, ali kada se oni pojave u klastere pas svibanj biti skloni razviti stanje koje se naziva epilepti?kog statusa koje je kontinuirano, nekontroliran napada. Continuous seizures can lead to exhaustion, hypoglycemia, hyperthermia, oxygen depletion, brain damage, and eventually death. Kontinuirani napadi mogu dovesti do iscrpljenosti, hipoglikemija, hipertermija, kisi, ošte?enja mozga, i na kraju smrt. This condition is an extreme emergency and many times the dog will need to be anesthetized in order to control the seizures. Ovaj uvjet je izuzetne nude i mnogo puta pas ?e morati biti opijen radi kontrole napadaja.

Nakon kompletne medicinske obrada (pacijentovu povijest bolesti, opsena fizi

?ko ispit, skrining bloodwork, urina, a moda i kralješnice slavine, EEG i CT) otkrila je bez medicinskih razloga za oduzimanje djelatnosti, dijagnoza idiopatske (self-izvorno) epilepsija napravio. Ona je tako?er ponekad se nazivaju primarni ili pravi epilepsije. Op?enito pasa s idiopatskom epilepsijom imaju svoje prvog napadaja izme?u jedne i pet godina starosti.

Estrogen pove?ava mogu?nost napada, tako da ena dolazi u sezoni mogu donijeti na više napadaja tijekom tog vremena. Kada pas iskustva više od jednog napadaja mjese?no, lije?enje Antiepileptici droge obi?no je po?eo pomo?i u kontroli napadaja.

Lijekovi nisu lijek i napadi su uglavnom nikada eliminiran u potpunosti. Terapija je pomo?i u smanjenju u?estalosti i teini napadaja, donosi bolju kvalitetu ivota psa i njegove obitelji. Postoje nuspojave uz lije?enje, od kojih neki mogu smanjiti nakon nekoliko tjedana lije?enja. Lije?enje se mora nadzirati i prilagoditi, osobito tijekom prvih nekoliko tjedana. Phenobarbital je jedan od najatraktivnijih naširoko koristi droge za kontrolu napadaja. U nekim slu?ajevima drugih lijekova kao što su kalij bromid se koristi u kombinaciji s Phenobarbital.

Neki vlasnici pasa epilepti?nih tako?er su imali dobar uspjeh s dodatkom holisti?kog lije?enja s biljem, kao što su Rescue pravni lijek u kombinaciji s droga tretman. Tu je i neke spekulacije da napadaji mogu biti posljedica alergijskih stanja i neki veterinari su imali uspjeha u lije?enju pasa za alergije i kontrolu napadaja.

Nekoliko pasmine imaju stvarni problem s epilepsijom, od kojih su neki epilepsije je osjetio da ima genetsku osnovu.

Epilepsija je bolest poraavaju?i. Svi trebamo biti svjesni da epilepsija se javljaju u našoj pasmini i u?initi naše najbolje da se vidi da to ne bude ?est problem kao u nekim drugim pasminama. Epilepsija ne idu?i u i?i daleko samo zato što ne elimo razmišljati o tome. Na na?in naslje?ivanja nije poznata u ovom trenutku. Epilepti?ki pojedinci ne bi smjeli biti uzgajan. Pojedinci proizvodnju više utjecati na natalitet, osobito iz razli?itih i nepovezanih prijateljima treba uzeti iz svog uzgojnog programa. Bliskih srodnika pogo?enih pojedinaca treba biti uzgajan s izuzetnom panjom da ih ne kria s linije tako?er poznato da se proizvoditi epilepsije.

Kona?no, ako imate epilepti?ni dalmatinskog nema razloga da se prema njemu / njoj bilo druga?ije jer oni i dalje ?e vam osigurati odanost, ljubav, druenje i zabavu godina. Postoje dvije skupine u ovoj zemlji koja bi bilo pasmina s ovim stanjem. Oni imaju puno iskustva sa stanjem i moe biti velika pomo? za vlasnike pasa koji su pogo?eni ne znam gdje skrenuti. To su: pse?i Epilepsija Support Group (reg. ljubavi nema 1.046.436.), Koji imaju web stranicu na adresi www.canineepilepsysupport.co.uk

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?