postheadericon ?LANSTVO U KLUBU - PRAVA I OBVEZE

 

 

 ?lanak 12.

?lanom Kluba može postati državljani Republike Hrvatske, koji prihvati Statut i koji želi raditi na ostvarenju ciljeva Kluba.

?lanak 13.

?lanovi Kluba mogu bili:

a)           redoviti.

b)           podupiruju?i

c)            po?asni

 

Redoviti ?lanovi mogu bili državljani Republike Hrvatske  koji se aktivno uklju?uju u djelatnost Kluba i koji redovito pla?a ?lanarinu.

Podupiru?i ?lan je onaj koji pomaže djelatnost Kluba svojim donacijama.

Po?asni ?lan može postati državljanin Republike Hrvatske i stranci koji su iznimno zaslužni za razvoj pasmine i djelatnost Kluba. Izabire ga Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora.

?lanak 14.

Nove ?lanove prima Izvršni odbor na temelju ispunjene i potpisane pristupnice te pla?ene ?lanarine za teku?u godinu.

?lanstvo u Klubu se dokazuje iskaznicom Kluba.

Ako je više ?lanova iste obitelji u ?lanstvu Kluba, obveze tih ?lanova se reguliraju odlukom Izvršnog odbora.

?lanak 15,

Obveze ?lana Kluba su:               

•             provo?enje odluka i stavova Kluba i HKS-a usmjerene na unapre?enje kinologije i rada Kluba.

pridržavanje odredbi ovoga Statuta i drugih službenih dokumenata Kluba

•             sudjelovanje u radu Kluba.

•             redovito pla?anje ?lanarine

•             ?uvanje ugleda i ?asti Kluba

?lanak 16.

Prava ?lana Kluba su:

•             sudjelovanje u radu i priredbama Kluba,

•             korištenje mogu?nosti koje pruža Klub u u stjecanju kinoloških znanja

•             korištenje prostorija, terena, opreme i materijalnih dobara Kluba

•             sudjelovanje u radu skupštine Kluba, podnošenjem prijedloga Skupštini i odlu?ivanjem o njima.

•             da bira i bude biran u tijela Kluba ako je punoljetan,

•             da bude obaviješten o aktivnostima i planovima Kluba te radu tijela Kluba,

•             da podnosi prijedloge Izvršnom odboru Kluba.

?lanak 17.

?lanovi Kluba rješavaju sve me?usobne sporove sporazumno. Ako se spor ne može riješiti dogovorno, o njemu

odlu?uje arbitraža Kluba. ?lanove arbitraže imenuje Izvršni odbor.

?lanak 18.

?lanstvo u Klubu prestaje:

•             istupanjem iz ?lanstva

•             smr?u ?lana

  • isklju?enjem - ukoliko ?lan Kluba radi u suprotnosti sa Statutom i drugim op?im i posebnim aktima Kluba, isklju?it ?e se iz, ?lanstva. Odluku o isklju?enju donosi IO. Protiv odluke o isklju?enju ?lan ima pravo žalbe Skupštini kluba. Odluka Skupštine je kona?na. Do odluke Skupštine ?lan je suspendiran od funkcija u tijelima Kluba. Prije prestanka ?lanstva (osim u slu?aju smrti) ?lan je dužan ispuniti materijalne i moralne obveze koje je preuzeo za vrijeme ?lanstva.

•             nepla?anjem ?lanarine za teku?u godinu do 1.travnja iste - briše se iz Kluba bez posebnog rješenja.